Konrad Zabłocki

psycholog, psychoterapeuta, coach
psychoterapia po polsku i angielsku
therapy in English

Konrad Zabłocki


Specjalizacja

Stosuję podejście integratywne bazujące na nurcie psychodynamicznym.

Ważne jest dla mnie to, aby empatycznie i wspierająco towarzyszyć cierpiącym osobom w powrocie do równowagi oraz ważnych dla nich zmianach – zarówno prywatnych jak i zawodowych.

Pomagam osobom, które doświadczają silnego napięcia i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Wesprę Cię jeśli przeżywasz lub doświadczasz:

 • konfliktów rodzinnych, kryzysów, problemów w relacjach (nawiązywanie, utrzymanie)
 • poczucia pustki, spadku motywacji, zniechęcenia lub samotności
 • zaburzeń nastroju
 • poczucia braku zadowolenia i kontroli nad swoim życiem
 • problemów z wyrażaniem emocji, stawianiem granic
 • niskiej samooceny.

Zapraszam jeśli jesteś w trudnej sytuacji związanej z karierą zawodową, np.:

 • wypaleniem zawodowym
 • doświadczeniem długotrwałego stresu i napięcia
 • brakiem pewności co do dalszej kariery lub sposobu postępowania (adaptacja w nowym miejscu pracy, w nowej roli, zespole lub w relacji z nowym przełożonym)

W pracy ze mną podstawą jest bezpieczna, otwarta relacja oparta na akceptacji i zaufaniu. To w jej ramach wspólnie przejdziemy przez – nie będę ukrywać – niełatwy proces zmiany. Jestem gotów Ci towarzyszyć w drodze do życia, jakiego pragniesz. I siebie jakiego – lub jakiej – pragniesz.

Pracuję w języku polskim i angielskim.

Wykształcenie

Jestem słuchaczem 4-letniego Studium Psychoterapii Integracyjnej SPCh w Warszawie.
Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Filologii Angielskiej), studia licencjackie na Akademii Leona Koźmińskiego – specjalizacja z Zarządzania Zasobami Ludzkimi – oraz uzyskałem tytuł magistra psychologii (specjalizacja kliniczno-sądowa) WSH w Radomiu.
Dodatkowo, ukończyłem Podyplomowe Studium Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Jestem też absolwentem kursu certyfikacyjnego International Coaching Federation (ICF) na poziomie ACC.

Doświadczenie

Od ponad 20 lat pracuję w bliskiej relacji z ludźmi, głównie w obszarze biznesu. Wspieram ich w ocenie i rozwoju kompetencji, talentów, karier, komunikacji, poprawy relacji, przechodzenia przez zmiany. Mam za sobą kilka tysięcy godzin indywidualnej pracy 1:1.

Pasjonuje mnie psychologia, chęć zrozumienia i poznania innych: jacy są, dlaczego tak doświadczają rzeczywistości, czego potrzebują, do czego dążą i jak się zmieniają.

Towarzysząc w zmianach wielu moich Klientów, uświadomiłem sobie, że do prawdziwie głębokiego wspierania innych, do poprawy ich życia, do redukcji ich cierpienia potrzebuję wiedzy z obszaru psychoterapii. Stąd moja decyzja o zmianie kierunku moich zawodowych działań w stronę psychoterapii połączona z podjęciem i ukończeniem studiów psychologicznych oraz podjęciem nauki w Studium Psychoterapii Integracyjnej.

W mojej praktyce staram się dotrzeć wraz z pacjentami do przyczyn ich aktualnych bolączek a następnie – wspólnie z nimi – wypracować odpowiednie rozwiązania. Ważne jest dla mnie to, jakie znaczenie pacjent nadaje swoim życiowym wydarzeniom oraz to, jakie wynikają z tego emocje i zachowania.

W mojej codziennej pracy psychologa i psychoterapeuty istotne jest ciągłe pogłębianie i aktualizowanie swojej wiedzy, dlatego wciąż szkolę się, czytam, doświadczam i poszukuję. Poddaję swoją pracę superwizji indywidualnej i grupowej.

Prywatnie

Żonaty, tata Franka i Aleksandry. Uwielbiam czytać, słuchać muzyki i spacerować z psem. Cieszą mnie podróże w piękne miejsca. Uwielbiam abstrakcyjne poczucie humoru.


My psychotherapeutic specialization

At work, I employ an integrative approach based on the psychodynamic modality.

It is important to me to empathetically and supportively accompany suffering individuals in their return to emotional balance as well as get through the disturbing changes in their lives: either private or professional.

I help adult individuals who are experiencing strong tension and difficulties in daily functioning. I will support you if you are experiencing or undergoing:

 • family conflicts, crisis, relationship problems (establishing, maintaining)
 • feeling of emptiness, decreased motivation, discouragement or loneliness
 • mood disorders
 • lack of satisfaction and control over your life
 • problems with expressing emotions and setting your boundaries
 • low self-esteem

In relation to your professional life, I will support you with difficult situations, such as:

 • professional burnout
 • long-term stress and tension
 • lack of certainty regarding your future career or course of action. i.e. adaptation to a new workplace, new role, new team or relationship with a new superior.

The foundation of our work together will be a safe, open relationship based on acceptance and trust. Within this framework, we will go through a – not easy – process of change together. I’m very much willing to support you in your inner journey to your authentic and desired self.
I work both in Polish and English.

Education

I am a student of the 4-year Integrative Psychotherapy Course at SPCh in Warsaw. I have a master’s degree from the University of Warsaw (Department of English Studies), a bachelor’s degree from Leon Koźmiński Business Academy with a specialization in Human Resources Management and a master’s degree with a major in clinical and forensic psychology from WSH in Radom. Additionally, I completed a Postgraduate Study of Human Resources Management Psychology at National Louis University in Nowy Sącz. I am also a graduate of the International Coaching Federation (ICF) certification course at the ACC level.

Professional Experience

For over 20 years, I have worked closely with people, mainly in the business domain. I support them in evaluating and developing their competencies, talents, careers, communication patterns, improving relationships, and navigating through change. I’m quite a seasoned coach with a few thousand hours of individual sessions under my belt.

I am passionate about psychology and eager to understand and learn about others – who they are, why they experience reality the way they do, what they need, what they strive for, and how they change.

Accompanying many of my clients through change, I realized that genuine support of others, improving their lives, and reducing their suffering requires specific knowledge from the field of psychotherapy. Hence, my decision to change the direction of my professional path towards psychotherapy, combined with my studies in clinical psychology and my studies at the Integrative Psychotherapy Institute.

In my practice, I aim to reach the root causes of my patients’ current difficulties, and then – together with them – work out appropriate solutions. It is important to me how the patients attribute meaning to their life events, and what emotions and behaviors result from it.

For my psychological and psychotherapeutic practice it is crucial to deepen and update my knowledge: that’s why I constantly participate in trainings, read, keep my mind open and curious, experience. My work is subject to individual and group supervision.

Personal life

Married, father of Franek and Aleksandra. I love reading, listening to music, and walking my dog. I enjoy traveling to beautiful places. I cherish abstract humor 😉

Konrad Zabłocki

Prowadzi:

 • psychoterapia indywidualna

Odbyte szkolenia:

 • Pre-Core ISTDP - szkolenie wstępne z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy)

 • Podyplomowe Studium Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Biznesu
  Postgraduate Study of Psychology of Human Resources Management at the University of Business – National Louis University w Nowym Sączu

 • certyfikat / coach certificate International Coaching Federation (ICF) na poziomie ACC level

 • Uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach i praktykach organizowanych przez WSH oraz Studenckie Koła Naukowe; wymiar – ponad 120 godzin (2020/2021). Tematyka: nurty i modalności psychoterapeutyczne, psychologia kliniczna, zaburzenia psychiczne, psychoonkologia, etc. /
  Participation in workshops, training and practices organized by WSH and Student Scientific Association:; +120 hours (2020/2021). Key topics: psychotherapy modalities, clinical psychology, mental disorders, psycho-oncology, etc.

 • Wiele kursów i szkoleń dotyczących technik coachingowych, psychologii zmiany, wykorzystywania narzędzi psychometrycznych, itp.
  Numerous courses and trainings on coaching techniques, psychology of change, application of psychometric tools, etc.

 • Dziesiątki szkoleń dotyczących przywództwa, komunikacji, rekrutacji i selekcji personelu, coachingu, prowadzenia szkoleń i facylitacji
  Tens of trainings on leadership, communication, personnel recruitment and selection, coaching, training and facilitation

Przyjmuje

 • środy, czwartki

Koszt sesji

 • psychoterapia indywidualna po polsku - 220 zł

 • psychoterapia po angielsku / therapy in English - 270 zł