Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest YPSILON MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwisarskiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000280371, NIP: 1181898984, REGON: 140980091. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1. YPSILON MEDIA Sp. z o.o. jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli jesteś naszym klientem i korzystasz z naszych usług, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel, miejsce zamieszkania, a w przypadku korzystania z naszej strony internetowej – również adres IP.

2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na listę mailingową wykorzystywaną w celach marketingowych (newsletter).

3. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie,

e. możliwe cele przetwarzania danych:

– ustalenie tożsamości klienta przed udzieleniem mu świadczenia;

– prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej / wyników badań psychometrycznych;

– realizacja świadczenia – potwierdzanie rezerwacji, przekładanie terminu spotkania;

– cele marketingowe – tylko za wyrażeniem osobnej zgody;

– poprawa jakości usług – ankiety z prośbą o ocenę;

– dochodzenie roszczeń;

– prowadzenie ksiąg rachunkowych;

– outsourcing;

– profilowanie.

4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, archiwizacji dokumentacji medycznej lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

11. W ramach naszej działalności możemy przesyłać drogą elektroniczną faktury VAT zawierające nazwę świadczonej usługi.

§3. Pliki cookies

1. Witryna www.kielczyk.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§4. Nasza strona w serwisie Facebook

Posiadamy stronę w serwisie Facebook. Gdy komunikujesz się z nami przez naszą stronę na Facebooku (np. umieszczając komentarz, wysyłając film lub zdjęcia, przekazując wiadomość lub klikając przycisk „Like”), możemy otrzymać Twoje dane osobowe (takie jak nazwa użytkownika, zdjęcie z profilu, miasto rodzinne, adres poczty elektronicznej i płeć). Sposób wykorzystania przez nas takich danych osobowych jest przedstawiony w odpowiedniej Polityce Prywatności Serwisu Facebook, która ma zastosowanie obok niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków użytkowania oraz innych oświadczeń serwisu Facebook. Zalecamy uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania i innymi oświadczeniami serwisu Facebook. Ich treść może odbiegać od niniejszej Polityki Prywatności.

§5. Dane kontaktowe

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prosimy o kontakt:
Pracownia Psychorozwoju Kielczyk
e-mail: psychoterapia@kielczyk.pl
tel.: +48 606 259 138
adres: ul. Ludwisarska 8, 04-210 Warszawa.